Положення

Положення про комісію з питань біоетики ДУ ІФТ НАМНУ

Положення про запровадження освітньо-наукових програм у ДУ ІФТ НАМНУ

Кодекс академічної доброчесності ДУ «ІФТ НАМНУ»

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у здобувачів 3 рівня освіти ДУ ІФТ НАМНУ

Положення про приймальну комісію ДУ ІФТ НАМНУ

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Порядок подання та розгляду апеляцій при вступі в аспіратнуру до ДУ ІФТ НАМНУ

Положення про порядок організації та проведення опитування учасників освітнього процесу в ДУ ІФТ НАМН України

Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій у ДУ ІФТ НАМН України

Положення про гаранта освітньо-наукової програми в ДУ ІФТ НАМН України (діє від 17.11.2021 р.)

Положення про педагогічну практику в ДУ «ІФТ НАМН України» - діє від 17.10.2023

Положення про проектні групи та групи забезпечення з розробки і запровадження освітніх програм в ДУ «ІФТ НАМН України» - діє від 18.11.2021

Положення про Центральну методичну Раду ДУ «ІФТ НАМН України» - діє з 20.04.2021

Положення про академічну доброчесність, запобігання академічному плагіату та перевірку наукових текстів ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань аспірантів в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників програм академічної мобільності в ДУ «ІФТ НАМН України» і порядок перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про організацію освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про наукову Бібліотеку ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про проміжну та підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти на ІІІ (освітньо-науковому) рівні (доктор філософії) в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про порядок контролю та оцінювання програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про порядок оформлення, замовлення та видачі академічних довідок здобувачам ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти

Положення про публікаційну активність в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про порядок організації та проведення опитування учасників навчального процесу в ДУ «ІФТ НАМН України»

Правила поведінки здобувача вищої освіти ІІІ рівня (доктор філософії) в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про порядок вибору здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії вибіркових навчальних дисциплін навчального плану в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів третього рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про порядок розроблення, відкриття, перегляду, оновлення та закриття освітніх програм підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про порядок розробки, оформлення та затвердження навчально-методичного забезпечення освітнього процесу за освітньо-науковими програмами в ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

Положення про індивідуальний план роботи здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про предметну екзаменаційну комісію в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про порядок проведення внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про наукового керівника здобувача третього рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та якості вищої освіти у ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про Приймальну комісію ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про дистанційне навчання в ДУ "ІФТ НАМН України"

Положення про організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в ДУ «ІФТ НАМН України»