Положення

Положення про комісію з питань біоетики ДУ ІФТ НАМНУ

Положення про запровадження освітньо-наукових програм у ДУ ІФТ НАМНУ

Кодекс академічної доброчесності ДУ «ІФТ НАМНУ»

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у здобувачів 3 рівня освіти ДУ ІФТ НАМНУ

Положення про приймальну комісію ДУ ІФТ НАМНУ

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Порядок подання та розгляду апеляцій при вступі в аспіратнуру до ДУ ІФТ НАМНУ

Положення про порядок організації та проведення опитування учасників освітнього процесу в ДУ ІФТ НАМН України

Довідка про отримання ліцензій щодо навчання на ІІІ освітньо-науковому рівні

Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій у ДУ ІФТ НАМН України

Положення про гаранта освітньо-наукової програми в ДУ ІФТ НАМН України (діє від 17.11.2021 р.)

Положення про педагогічну практику в ДУ «ІФТ НАМН України» - діє від 16.10.2023

Положення про проектні групи та групи забезпечення з розробки і запровадження освітніх програм в ДУ «ІФТ НАМН України» - діє від 18.11.2021

Положення про Центральну методичну Раду ДУ «ІФТ НАМН України» - діє з 20.04.2021

Положення про академічну доброчесність, запобігання академічному плагіату та перевірку наукових текстів ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань аспірантів в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників програм академічної мобільності в ДУ «ІФТ НАМН України» і порядок перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про організацію освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про наукову Бібліотеку ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про проміжну та підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти на ІІІ (освітньо-науковому) рівні (доктор філософії) в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про порядок контролю та оцінювання програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні в ДУ «ІФТ НАМН України»

Положення про порядок оформлення, замовлення та видачі академічних довідок здобувачам ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти

Положення про публікаційну активність в ДУ «ІФТ НАМН України»