О.В. Стефанов - директор інституту з 1992 року по грудень 2007 року

Олександр Вікторович Стефанов, (1950 - 2007), в 1973 році закінчив Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова за фахом "лікарська справа". В 1973-1975 рр. працював лікарем-терапевтом районної лікарні, одночасно розпочавши дослідницьку роботу. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію з вивчення фармакологічної дії інгібіторів протеолітичних ферментів.

З 1975 по 1992 рр. О.В.Стефанов працював у провідних установах медико-біологічного профілю Національної Академії наук України - Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця та Інституті біохімії ім. О.В.Палладіна. У 1988 році захистив докторську дисертацію, присвячену фундаментальним дослідженням фармакокінетичних і токсикологічних особливостей ліпосом.

З 1992 р. по грудень 2007 р. обіймав посаду директора Інституту фармакології та токсикології АМН України, яку він поєднував з науковою роботою як завідувач відділу експериментальної терапії.

О.В.Стефанову було присвоєно вчене звання "професор" із спеціальності "фармакологія", у 2002 році його обрано академіком АМН України за цією ж спеціальністю.

Свою наукову діяльність О.В.Стефанов спрямовував на вирішення фундаментальної проблеми регуляції процесів клітинного метаболізму біологічно активними речовинами прогнозованої природи. Одним з перших він передбачив і підтвердив статус ліпосомальних систем не лише як носіїв лікарських засобів, але й самостійних політропних факторів фармакокорекції патологічних станів організму. Розпочаті ним дослідження проблеми фармакокорекції ендотелій-залежних судинних реакцій та метаболізму оксиду азоту в умовах пошкоджуючої дії гіпоксії успішно розвиваються і сьогодні. Результати його наукової діяльності стали поштовхом для розвитку нових аспектів розробки й застосування сучасних ліпосомальних препаратів і визначили світовий пріоритет України у цій галузі медицини.

Вагомим внеском академіка О.В.Стефанова у фармакологічну науку можна вважати оригінальну авторську концепцію про сполучену та взаємопідсилюючу роль гіпоксії і перекисного окислення ліпідів у патологіях серцево-судинної та дихальної систем, яка стала надійною основою для створення антигіпоксично-антиоксидантного препарату "Ліпін" — першого у світі промислово освоєного ліпосомального лікарського засобу.

Академік О.В.Стефанов налагодив плідне міжнародне співробітництво з провідними світовими науковими центрами в галузі фармакології. Він був ініціатором впровадження в Україні міжнародних стандартів GLP ("Належна лабораторна практика") при доклінічному дослідженню ліків. Академік Стефанов був Президентом Всеукраїнської громадської організації "Асоціація фармакологів України", головою міжвідомчої проблемної комісії "Фармакологія", членом Президії АМН України, головним редактором наукового журналу "Ліки".

В науковому доробку академік О.В.Стефанов понад 300 наукових праць, у тому числі 21 патент.

А. Стефанов: у истоков нового направления фармакологии