Вчена рада

New content of the page will be available soon

Вчена рада Державної Установи «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України» (ІФТ) є дорадчим органом керівництва інституту для колегіального розгляду та вирішення питань, пов‘язаних з організацією та удосконаленням науково-дослідної діяльності, підвищенням ефективності наукових досліджень, впровадженням одержаних результатів в практику охорони здоров’я, підготовкою, атестацією та розстановкою наукових кадрів.

Склад Вченої ради ІФТ, переобраний на загальних зборах наукових співробітників інституту 24.04.2018 та затверджений наказом директора інституту від 27.04.2018 і постановою Президії НАМН України від 17.05.2018 № 3/5 працює у складі 18 осіб (з них:12 докторів та 5 кандидатів наук), у тому числі голова профкому інституту.

Організують роботу Вченої ради її голова – член-кор. НАМН України Бухтіарова Т.А., заступник голови ради – заступник директора з наукової роботи д.х.н. Григор‘єва Г.С. та к.фарм. н. Царенко А.А. – секретар Вченої ради.

Основні завдання, що здійснює Вчена рада, наступні:

  • визначає перспективні напрямки наукової діяльності інституту;
  • розглядає та затверджує поточні плани фундаментальних і прикладних наукових досліджень, здійснює контроль за їх виконанням та впровадженням результатів наукових досліджень в практику охорони здоров’я;
  • обирає на вакантні посади наукових працівників та затверджує результати атестації науковців;
  • розглядає перспективні та поточні плани науково-дослідних робіт в інституті та звіти про їх виконання;
  • розглядає стан виконання планів підготовки наукових кадрів в підрозділах інституту, заслуховує звіти дисертантів про хід виконання дисертацій, затверджує плани кандидатських та докторських дисертаційних робіт, призначає наукових керівників (консультантів), вирішує питання щодо присвоєння вчених звань співробітникам інституту, затверджує плани роботи вченої ради та плани наукових семінарів, конференцій інституту, розглядає питання фінансово-господарської діяльності інституту, заслуховує звіти співробітників інституту про закордонні відрядження, здійснює контроль за виконанням власних рішень.

Provisions on the Academic Council of SI "IPT of NAMS of Ukraine"

Фотоархів