Skip to main content

Відділ біохімічної фармакології

Відділ біохімічної фармакології ДУ „ІФТ НАМН України” засновано у 1993 році (до того часу, з 1948 р. – лабораторія біохімії Київського НДІ фармакології та токсикології МОЗ України.
Керівники лабораторії біохімії КНДІФТ були : д-р біол. наук, професор Б.І. Гольдштейн, д-р біол. наук, професор М.Б. Гінзбург, канд. мед. наук В.І. Колодяжний.

Губський Ю.І.

Завідувач відділу (з 1987 р.) - Губський Юрій Іванович, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор.*

* Член Наукової ради з теоретичної та профілактичної медицини при Президії НАМН України,
* Член Центрального Формулярного Комітету, науковий консультант та голова науково-експертної групи “Паліативна та хоспісна медицина. Лікарські засоби“ Державного експертного центру МОЗ України,
* Лауреат Премій НАМН України з профілактичної медицини (1997 р.) та з теоретичної медицини (2006 р.).

Тел. +38(044)456-30-81
E-mail: biochem-pharm@gmail.com

Напрями наукових досліджень:

 • біохімічна фармакологія антиоксидантів та мембрано- та геномопротекторів;
 • квантова фармакологія антиоксидантів:
  вивчення та розробка нових науково обґрунтованих принципів та засобів  для фармакологічної корекції пошкодження біомембран та геному клітини за умов порушення контролю вільно-радикальних процесів в умовах хімічної патології, гіпоксії, стресу та старіння організму;
 • пошук нових ФАС (похідні фенольних сполук та N-гетероциклів) та розробка лікарських засобів антиоксидантної та антирадикальної дії, що мають властивості мембрано- та геномопротекторів;
 • біохімічна фармакологія аналгетиків (фізіологічно активних сполук та лікарських препаратів):
  вивчення молекулярних та клітинних механізмів реалізації фармакологічних ефектів при комбінованому застосуванні лікарських засобів аналгетичної та антиоксидантної дії на моделях больового синдрому (за ноцицептивного та невропатичного болю) з метою наукового обґрунтування схем комбінованого застосування ненаркотичних аналгетиків та антиоксидантів для підвищення ефективності та безпечності знеболення;
 • вивчення  та розробка принципів застосування ненаркотичних та опіоїдних аналгетиків у паліативній та хоспісній медицині.

Методи, що використовуються в наукових дослідженнях:

 • Методи диференційного центрифугування, виділення мікросомальної фракції та мітохондрій гепатоцитів та головного мозку, отримання фракцій ядерного хроматину,  дослідження фізико-хімічних властивостей  білків та ДНК у субклітинних фракціях за умов отруєння тварин високотоксичними ксенобіотиками;
 • Визначення  інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів методами індукованої біохемілюмінісценції, визначення концентрації дієнових кон’югатів і шифових основ у біоструктурах та за швидкістю накопичення ТБК-активних продуктів ліпопереокиснення;
 • Застосування методів  флуоресцентної, УФ-спектроскопії та мікро- калориметрії з метою вивчення біофізичних властивостей білків та ліпідів мікросомальних мембран, зокрема визначення змін структури поверхні та внутрішнього матриксу мембран ендоплазматичного ретикулуму за допомогою поверхневого аніонного зонду АНС,  мікров’язкості ліпідного бішару за допомогою флуоресцентного зонду пірену, гасіння власної білкової флуоресценції акриламідом, індуктивно-резонансного переносу енергії з білкових флуорофорів на пірен;
 • Вивчення структурного стану ДНК у фракціях репресованого та транскрипційно активного хроматину за допомогою методів флуресцентного зондування фракцій хроматину етидій бромідом, вивчення структури гістонових білків хроматину за допомогою барвника флуорескаміну.

Досягнення та впровадження в практику охорони здоров`я:

 • у відділі біохімічної фармакології проведено доклінічні дослідження антиоксидантної, мебрано- та геномопротекторної активності лікарських засобів (Амізон, Кораргін, Тіотріазолін, Флараксин, Фламікар, Спіруліна, Скловидне тіло, Унітіол  тощо);
 • розроблені та затверджені Фармакологічним  центром МОЗ України Методичні рекомендації “Методи оцінки антиоксидантних властивостей фізіологічно активних сполук при ініціюванні вільно радикальних процесів у дослідах in vitro” (Київ,  2002);
 • разом з ДЕЦ МОЗ України розроблено Додаток 8. Державного формуляру лікарських засобів: “Перелік лікарських засобів для надання паліативної та хоспісної допомоги” до Державного формуляру лікарських засобів  (випуски Державного формуляру 2010, 2011, 2012 та 2013 рр.);
 • разом з ДЕЦ МОЗ України розроблені медико-технологічні документи: Настанова та Клінічний протокол контролю больового синдрому (затверджено  Наказом МОЗ України від 25.04.2012 № 311 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі").

Публікації:

 1. Губский Ю.И. Коррекция химического поражения печени (Киев, Здоровья, 1989).
 2. Губский Ю.И., Долго-Сабуров В.Б., Храпак В.В. Химические катастрофы и экология (Київ, Здоров`я, 1993).
 3. Губский Ю.И., Викторов А.П. и др. Зарубежные лекарственные средства. Справочник -Киев, Здоров`я, 1994 - 303 с.
 4. Губский Ю.И. Л.А. Богданова, А.А. Лобенко Зарубежные лекарственные препараты. Фармакотерапевтический справочник. - Киев : Здоров'я ; Донецк : Сталкер, 1998. - 576 c.
 5. Губский Ю.И., Шаповалова В.А., Кутько И.И., Шаповалов В.В. Лекарственные средства в психофармакологии (Киев, Здоров`я; Харьков, Торсинг, 1997).
 6. Лекарственные средства в наркопсихофармакологии /В.А.Шаповалова, В.В.Шаповалов, Ю.И.Губский и др. – Харьков: Прапор, 2002. – 592 с.
 7. Губський Ю.І. Біологічна хімія. Підручник для вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів (Підручник - Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000 - 508 с.; Київ-Вінниця: Нова книга, 2007. - 656 с.).
 8. Губський Ю.І. Біоорганічна хімія: Підручник - Київ-Вінниця: Нова книга, 2007. - 460 с.
 9. Gubsky Yu. Bioorganic Chemistry. - “Нова Книга”. Київ-Вінниця, 2009.– 228 с.
 10. Губський Ю.І., М.К.Хобзей М.К.“Фармакотерапія    в паліативній та хоспісній медицині.  Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти”.  –  Київ: Здоров`я, Наукове видання. – 2011 – 354 с.